мэдээ

Бензилизопропиламин ,

Гадаад төрх байдал: Том тунгалаг болор.

Хадгалах нөхцөл: Агааржуулалттай, сэрүүн агуулахад хадгална. Гал, халалтаас хол байлга. Исэлдүүлэгч бодисоос тусад нь хадгалах хэрэгтэй бөгөөд холимог хадгалахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Гал түймэртэй тэмцэх олон төрлийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглоорой. Хадгалах хэсэг нь алдагдлыг яаралтай арилгах тоног төхөөрөмж, зохих агуулах материалаар тоноглогдсон байх ёстой.

image


Бичлэгийн цаг: 7-р сарын 06-2021